วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การบวกลบเศาส่วน(กรณีตัวส่วนไม่เท่ากัน)