วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การบวก ลบ เศษส่วน (กรณีตัวส่วนเท่ากัน)